SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Thickness dependence of optical and electronic properties of FeCl2 films under high pressure

Zhipeng Yan#, Qishuo Yang#, Shaolong Jiang#, Guangyang Dai, Xixi Yu, Qunfei Zheng, Jun Han, Xiaodong Yao, Ying Liu, Junhao Lin, Jinlong Zhu

Optical Materials, 146, 114603 (2023)

(PDF)

Ion-Conductive Metallo-Covalent Organic Frameworks Constructed with Tridentate Ligand and Zn Nodes

Fangzheng Chen, Kun Zhang, Yijia Yuan, Walter Peide Wong, Gang Wang, Xing Li, Lu Wang, Runlai Li, Zhitan Wu, Junhao Lin*, Hai-Sen Xu*, and Kian Ping Loh*

Journal of the American Chemical Society,in press (2023)

(PDF)

Stack growth of wafer-scale van der Waals superconductor heterostructures

Zhenjia Zhou#, Fuchen Hou#, Xianlei Huang, Gang Wang, Zihao Fu, Weilin Liu, Guowen Yuan, Xiaoxiang Xi, Jie Xu*, Junhao Lin*, Libo Gao*

Nature, in press (2023)

(PDF)

Electron Spin Decoherence Dynamics in Magnetic Manganese Hybrid Organic–Inorganic Crystals: The Effect of Lattice Dimensionality

Haining Zheng, Arup Ghosh, M. J. Swamynadhan, Gang Wang, Qihan Zhang, Xiao Wu, Ibrahim Abdelwahab, Walter P. D. Wong, Qing-Hua Xu, Saurabh Ghosh, Jingsheng Chen, Branton J. Campbell, Alessandro Stroppa*, Junhao Lin*, Ramanathan Mahendiran*, Kian Ping Loh*

Journal of the American Chemical Society, 145, 18549-18559 (2023)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>