SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Self-Intercalated Magnetic Heterostructures in 2D Chromium Telluride

Kangdi Niu, Guotao Qiu, Chuanshou Wang, Daiyue Li, Yutao Niu, Songge Li, Lixing Kang, Yongqing Cai, Mengjiao Han, Junhao Lin

Advandced Functional Materials, 2208528 (2022)

(PDF)

Creating two-dimensional solid helium via diamond lattice confinement

Weitong Lin, Yiran Li, Sytze de Graaf, Gang Wang, Junhao Lin, Hui Zhang, Shijun Zhao, Da Chen, Shaofei Liu, Jun Fan, Bart J. Kooi, Yang Lu, Tao Yang, Chin-Hua Yang, Chain Tsuan Liu, Ji-jung Kai

Nature Communications, 13, 5990 (2022)

(PDF)

Continuously tunable ferroelectric domain width down to the single-atomic limit in bismuth tellurite

Mengjiao Han, Cong Wang, Kangdi Niu, Qishuo Yang, Chuanshou Wang, Xi Zhang, Junfeng Dai, Yujia Wang, Xiuliang Ma, Junling Wang, Lixing Kang, Wei Ji, Junhao Lin

Nature Communications, 13, 5903 (2022)

(PDF)

Dirac nodal lines and nodal loops in the topological kagome superconductor CsV3Sb5

Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Yixuan Liu, Yuan Wang, Xuelei Sui, Xiao-Ming Ma, Zecheng Shen, Zhicheng Jiang, Yichen Yang, Wanling Liu, Qi Jiang, Zhengtai Liu, Mao Ye, Dawei Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Jiabin Chen, Le Wang, Cai Liu, Junhao Lin, Jianfeng Wang, Bing Huang, Jia-Wei Mei, and Chaoyu Chen

Phys. Rev. B 106, L081101 (2022)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>