SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Stabilizing a Li–Mn–O Cathode by Blocking Lattice O Migration through a Nanoscale Phase Complex

Weiyuan Huang, Mingjian Zhang, Mingyuan Ge, Shunning Li, Lin Xie, Zhefeng Chen, Gang Wang, Junhao Lin, Jimin Qiu, Lei Yu, Jianguo Wen, Guo-Xi Ren, Cong Lin, Wenguang Zhao, Haibiao Chen, and Feng Pan

ACS Energy Letters, 8, 901–908 (2023)

(PDF)

General Synthesis of 2D Magnetic Transition Metal Dihalides via Trihalide Reduction

Shaolong Jiang, Gang Wang, Hanbing Deng, Kai Liu, Qishuo Yang, Erding Zhao, Liang Zhu, Weiteng Guo, Jing Yang, Cheng Zhang, Heshen Wang, Xi Zhang, Jun-Feng Dai*, Guangfu Luo, Yue Zhao*, Junhao Lin*

ACS Nano, 17, 1, 363–371 (2023)

(PDF)

Strain Tunability of Perpendicular Magnetic Anisotropy in van der Waals Ferromagnets VI3

Xi Zhang, Le Wang, Huimin Su, Xiuquan Xia, Cai Liu, Bingbing Lyu, Junhao Lin, Mingyuan Huang, Yingchun Cheng, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

Nano Letters, 22, 24, 9891–9899 (2022)

(PDF)

Self-Intercalated Magnetic Heterostructures in 2D Chromium Telluride

Kangdi Niu, Guotao Qiu, Chuanshou Wang, Daiyue Li, Yutao Niu, Songge Li, Lixing Kang, Yongqing Cai, Mengjiao Han, Junhao Lin

Advandced Functional Materials, 2208528 (2022)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>