• 120

  1.

  Atomic Visualization of the 3D Charge Density Wave Stacking in 1T-TaS2 by Cryogenic Transmission Electron Microscopy

  Gang Wang, Xixi Yu, Erding Zhao, Daiyue Li, Le Wang, Junhao Lin

  Nano Letters, asap (2023) (PDF)

 • 119

  2.

  Flat Band and Bbb Z2 Topology of Kagome Metal CsTi3Bi5

  Yuan Wang, Yixuan Liu, Zhanyang Hao, Wenjing Cheng, Junze Deng, Yuxin Wang, Yuhao Gu, Xiao-Ming Ma, Hongtao Rong, Fayuan Zhang, Shu Guo, Chengcheng Zhang, Zhicheng Jiang, Yichen Yang, Wanling Liu, Qi Jiang, Zhengtai Liu, Mao Ye, Dawei Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Le Wang, Cai Liu, Junhao Lin, Ying Liu, Yongqing Cai, Jinlong Zhu, Chaoyu Chen, Jia-Wei Mei

  Chinese Phys. Lett., 40 037102 (2023) (PDF)

 • 118

  3.

  Intrinsic magnetic topological materials

  Yuan Wang, Fayuan Zhang, Meng Zeng, Hongyi Sun, Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Hongtao Rong, Chengcheng Zhang, Cai Liu, Xiaoming Ma, Le Wang, Shu Guo, Junhao Lin, Qihang Liu, Chang Liu, Chaoyu Chen

  Frontiers of Physics, 18, 21304 (2023) (PDF)

 • 117

  4.

  Transparent and high-performance electromagnetic interference shielding composite film based on single-crystal graphene/hexagonal boron nitride heterostructure

  Zhen Su, Huihui Yang, Gang Wang, Yilei Zhang, Jia Zhang, Junhao Lin, Dechang Jia, Heyan Wang, Zhengang Lu, PingAn Hu

  Journal of Colloid and Interface Science, 640, 610-618 (2023) (PDF)

 • 116

  5.

  Revealing 3D Ripple Structure and Its Dynamics in Freestanding Monolayer MoSe2 by Single-Frame 2D Atomic Image Reconstruction

  Songge Li, Yun-Peng Wang, Shoucong Ning, Kai Xu, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou*, and Junhao Lin*

  Nano Letters, 23, 4, 1298–1305 (2023) (PDF)

 • 115

  6.

  Stabilizing a Li–Mn–O Cathode by Blocking Lattice O Migration through a Nanoscale Phase Complex

  Weiyuan Huang, Mingjian Zhang, Mingyuan Ge, Shunning Li, Lin Xie, Zhefeng Chen, Gang Wang, Junhao Lin, Jimin Qiu, Lei Yu, Jianguo Wen, Guo-Xi Ren, Cong Lin, Wenguang Zhao, Haibiao Chen, and Feng Pan

  ACS Energy Letters, 8, 901–908 (2023) (PDF)

 • 114

  7.

  General Synthesis of 2D Magnetic Transition Metal Dihalides via Trihalide Reduction

  Shaolong Jiang, Gang Wang, Hanbing Deng, Kai Liu, Qishuo Yang, Erding Zhao, Liang Zhu, Weiteng Guo, Jing Yang, Cheng Zhang, Heshen Wang, Xi Zhang, Jun-Feng Dai*, Guangfu Luo, Yue Zhao*, Junhao Lin*

  ACS Nano, 17, 1, 363–371 (2023) (PDF)

 • 113

  8.

  Strain Tunability of Perpendicular Magnetic Anisotropy in van der Waals Ferromagnets VI3

  Xi Zhang, Le Wang, Huimin Su, Xiuquan Xia, Cai Liu, Bingbing Lyu, Junhao Lin, Mingyuan Huang, Yingchun Cheng, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

  Nano Letters, 22, 24, 9891–9899 (2022) (PDF)

 • 112

  9.

  Self-Intercalated Magnetic Heterostructures in 2D Chromium Telluride

  Kangdi Niu, Guotao Qiu, Chuanshou Wang, Daiyue Li, Yutao Niu, Songge Li, Lixing Kang, Yongqing Cai, Mengjiao Han, Junhao Lin

  Advandced Functional Materials, 2208528 (2022) (PDF)

 • 111

  10.

  Creating two-dimensional solid helium via diamond lattice confinement

  Weitong Lin, Yiran Li, Sytze de Graaf, Gang Wang, Junhao Lin, Hui Zhang, Shijun Zhao, Da Chen, Shaofei Liu, Jun Fan, Bart J. Kooi, Yang Lu, Tao Yang, Chin-Hua Yang, Chain Tsuan Liu, Ji-jung Kai

  Nature Communications, 13, 5990 (2022) (PDF)

 • 110

  11.

  Continuously tunable ferroelectric domain width down to the single-atomic limit in bismuth tellurite

  Mengjiao Han, Cong Wang, Kangdi Niu, Qishuo Yang, Chuanshou Wang, Xi Zhang, Junfeng Dai, Yujia Wang, Xiuliang Ma, Junling Wang, Lixing Kang, Wei Ji, Junhao Lin

  Nature Communications, 13, 5903 (2022) (PDF)

 • 109

  12.

  Dirac nodal lines and nodal loops in the topological kagome superconductor CsV3Sb5

  Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Yixuan Liu, Yuan Wang, Xuelei Sui, Xiao-Ming Ma, Zecheng Shen, Zhicheng Jiang, Yichen Yang, Wanling Liu, Qi Jiang, Zhengtai Liu, Mao Ye, Dawei Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Jiabin Chen, Le Wang, Cai Liu, Junhao Lin, Jianfeng Wang, Bing Huang, Jia-Wei Mei, and Chaoyu Chen

  Phys. Rev. B 106, L081101 (2022) (PDF)

 • 108

  13.

  Space-Confined One-Step Growth of 2D MoO2/MoS2 Vertical Heterostructures for Superior Hydrogen Evolution in Alkaline Electrolytes

  Qinke Wu, Yuting Luo, Ruikuan Xie, Huiyu Nong, Zhengyang Cai, Lei Tang, Junyang Tan, Simin Feng, Shilong Zhao, Qiangmin Yu, Junhao Lin, Guoliang Chai, Bilu Liu

  Small, 18, 2201051(2022) (PDF)

 • 107

  14.

  Deciphering the structure-photoluminescence correlation at small-tilt-angle grain boundaries in monolayer WS2

  Fuchen Hou, Yubo Zhang, Daiyue Li, Liangyu Che, Junhao Lin

  Appl. Phys. Lett. 121, 051104 (2022) (PDF)

 • 106

  15.

  Dual-metal precursors for the universal growth of non-layered 2D transition metal chalcogenides with ordered cation vacancies

  Junyang Tan, Zongteng Zhang, Shengfeng Zeng, Shengnan Li, Jingwei Wang, Rongxu Zheng, Fuchen Hou, Yinping Wei, Yujie Sun, Rongjie Zhang, Shilong Zhao, Huiyu Nong, Wenjun Chen, Lin Gan, Xiaolong Zou, Yue Zhao*, Junhao Lin*, Bilu Liu*, and Hui-Ming Cheng*

  Science Bulletin, asap (2022) (PDF)

 • 105

  16.

  One-Step Growth of Bilayer 2H–1T′ MoTe2 van der Waals Heterostructures with Interlayer-Coupled Resonant Phonon Vibration

  Zenglong Guo, Lei Wang, Mengjiao Han, Erding Zhao, Liang Zhu, Weiteng Guo, Junyang Tan, Bilu Liu*, Xing-Qiu Chen*, Junhao Lin*

  ACS Nano, 16, 7, 11268–11277 (2022) (PDF)

 • 104

  17.

  Femtomolar-Level Molecular Sensing of Monolayer Tungsten Diselenide Induced by Heteroatom Doping with Long-Term Stability

  Qian Lv, Junyang Tan, Zhijie Wang, Lingxiao Yu, Bilu Liu, Junhao Lin, Jia Li, Zheng-Hong Huang, Feiyu Kang, Ruitao Lv

  Advanced Functional Materials, 2200273 (2022) (PDF)

 • 103

  18.

  Observation of Ultrastrong Coupling between Substrate and the Magnetic Topological Insulator MnBi2Te4

  Gaomin Li, Xiaohua Wu, Yifan Gao, Xiaoming Ma, Fuchen Hou, Hanyan Cheng, Qiaoling Huang, Yueh-Chun Wu, Matthew C. DeCapua, Yujun Zhang, Junhao Lin, Chang Liu, Li Huang, Yue Zhao, Jun Yan, Mingyuan Huang

  Nano Letters, 22, 10, 3856–3864 (2022) (PDF)

 • 102

  19.

  Engineering the Crack Structure and Fracture Behavior in Monolayer MoS2 By Selective Creation of Point Defects

  Gang Wang, Yun-Peng Wang, Songge Li, Qishuo Yang, Daiyue Li, Sokrates T. Pantelides, Junhao Lin

  Advanced Science, 2022, 2200700 (PDF)

 • 101

  20.

  Constructing ambivalent imidazopyridinium-linked covalent organic frameworks

  Xing Li, Kun Zhang, Gang Wang, Yijia Yuan, Gaolei Zhan, Tanmay Ghosh, Walter P. D. Wong, Fangzheng Chen, Hai-Sen Xu, Utkur Mirsaidov, Keyu Xie, Junhao Lin*, Kian Ping Loh*

  Nature Synthesis, 1, 382–392 (2022) (PDF)

< 1 2 3 4 5 6