SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Glue-assisted grinding exfoliation of large-size 2D materials for insulating thermal conduction and large-current-density hydrogen evolution

Liusi ang, Dashuai Wang, Minsu Liu, Heming Liu, Junyang Tan, Zhongyue Wang, Heyuan Zhou, Qiangmin Yu, Jingyun Wang, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Ling Qiu, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu

In press (2021) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.08.009

(PDF)

Direct Visualization of Large-Scale Intrinsic Atomic Lattice Structure and Its Collective Anisotropy in Air-Sensitive Monolayer 1T’- WTe2

Kangdi Niu, Mouyi Weng, Songge Li, Zenglong Guo, Gang Wang, Mengjiao Han, Feng Pan, Junhao Lin

Advanced Science, 2101563 (2021)

(PDF)

Phase-pure two-dimensional FexGeTe2 magnets with near-room-temperature TC

Govindan Kutty Rajendran Nair, Zhaowei Zhang, Fuchen Hou, Ali Abdelaziem, Xiaodong Xu, Steve Wu Qing Yang, Nan Zhang, Weiqi Li, Chao Zhu, Yao Wu, Heng Weiling, Lixing Kang, Teddy Salim, Jiadong Zhou, Lin Ke, Junhao Lin, Xingji Li, Weibo Gao, Zheng Liu

Nano Research (2021). https://doi.org/10.1007/s12274-021-3502-0

(PDF)

Magnetic order in XY-type antiferromagnetic monolayer CoPS 3 revealed by Raman spectroscopy

Qiye Liu, Le Wang, Ying Fu, Xi Zhang, Lianglong Huang, Huimin Su, Junhao Lin, Xiaobin Chen, Dapeng Yu, Xiaodong Cui, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

Phys. Rev. B 103, 235411 (2021)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>