SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Dissolution–precipitation growth of doped monolayer molybdenum disulfide through double-faced precursor supply

Yongjue Lai, Junyang Tan, Zhengyang Cai, Rongjie Zhang, Changjiu Teng, Shilong Zhao, Junhao Lin, Bilu Liu

APL Materials 9, 051123 (2021)

(PDF)

Preferential hole defect formation in monolayer WSe2 by electron-beam irradiation

Donghan Shin, Gang Wang, Mengjiao Han, Zeyu Lin, Andrew O'Hara, Feiyu Chen, Junhao Lin, Sokrates T. Pantelides

Phys. Rev. Materials 5, 044002 (2021)

(PDF)

Strained Epitaxy of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Wrinkle Arrays

Jingwei Wang, Mengjiao Han, Qun Wang, Yaqiang Ji, Xian Zhang, Run Shi, Zefei Wu, Liang Zhang, Abbas Amini, Liang Guo, Ning Wang, Junhao Lin, Chun Cheng

ACS Nano, 15, 4, 6633–6644(2021)

(PDF)

Highly pressurized helium nanobubbles promote stacking-fault-mediated deformation in FeNiCoCr high-entropy alloy

W.T. Lin, D. Chen, C.Q. Dang, P.J. Yu, G. Wang, J.H. Lin, F.L. Meng, T. Yang, Y.L. Zhao, S.F. Liu, J.P. Du, G.M. Yeli, C.T. Liu, Y. Lua, S. Ogatab, J.J. Kaia,

Acta Materialia, 210, 116843(2021)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>