SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Preferential hole defect formation in monolayer WSe2 by electron-beam irradiation

Donghan Shin, Gang Wang, Mengjiao Han, Zeyu Lin, Andrew O'Hara, Feiyu Chen, Junhao Lin, Sokrates T. Pantelides

Phys. Rev. Materials 5, 044002 (2021)

(PDF)

Strained Epitaxy of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Wrinkle Arrays

Jingwei Wang, Mengjiao Han, Qun Wang, Yaqiang Ji, Xian Zhang, Run Shi, Zefei Wu, Liang Zhang, Abbas Amini, Liang Guo, Ning Wang, Junhao Lin, Chun Cheng

ACS Nano, asap

(PDF)

Highly pressurized helium nanobubbles promote stacking-fault-mediated deformation in FeNiCoCr high-entropy alloy

W.T. Lin, D. Chen, C.Q. Dang, P.J. Yu, G. Wang, J.H. Lin, F.L. Meng, T. Yang, Y.L. Zhao, S.F. Liu, J.P. Du, G.M. Yeli, C.T. Liu, Y. Lua, S. Ogatab, J.J. Kaia,

Acta Materialia, 210, 116843(2021)

(PDF)

Doping Concentration Modulation in Vanadium-Doped Monolayer Molybdenum Disulfide for Synaptic Transistors

Jingyun Zou, Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Junyang Tan, Rongjie Zhang, Simin Feng, Gang Wang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

ACS Nano, asap

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>