SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Orbital-fluctuation freezing and magnetic-nonmagnetic phase transition in α-TiBr3

Shenghai Pei, Jiangke Tang, Cai Liu, Jia-Wei Mei, Zenglong Guo, Bingbing Lyu, Naipeng Zhang, Qiaoling Huang, Dapeng Yu, Li Huang, Junhao Lin, Le Wang, Mingyuan Huang

Appl. Phys. Lett. 117, 133103 (2020)

(PDF)

Te-Vacancy Induced Surface Collapse and Reconstruction in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4

Fuchen Hou, Qiushi Yao, Chunsheng Zhou, Xiaoming Ma, Mengjiao Han, Yujie Hao, xuefeng wu, Yu Zhang, Hongyi Sun, Chang Liu, Yue Zhao, Qihang Liu, Junhao Lin

ACS Nano, asap

(PDF)

Surface Modified Ultrathin InSe Nanosheets with Enhanced Stability and Photoluminescence for High-Performance Optoelectronics

Qiaoyan Hao, Jidong Liu, Gang Wang, Jiewei Chen, Haibo Gan, Jiaqi Zhu, Yuxuan Ke, Yang Chai, Junhao Lin, Wenjing Zhang

ACS Nano, asap

(PDF)

Synthesis of Ultrahigh‐Quality Monolayer Molybdenum Disulfide through In Situ Defect Healing with Thiol Molecules

Simin Feng, Junyang Tan, Shilong Zhao, Shuqing Zhang, Usman Khan, Lei Tang, Xiaolong Zou, Junhao Lin, Hui‐Ming Cheng, Bilu Liu

Small, 2003357 (2020)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>