SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Synthesis of Ultrahigh‐Quality Monolayer Molybdenum Disulfide through In Situ Defect Healing with Thiol Molecules

Simin Feng, Junyang Tan, Shilong Zhao, Shuqing Zhang, Usman Khan, Lei Tang, Xiaolong Zou, Junhao Lin, Hui‐Ming Cheng, Bilu Liu

Small, 2003357 (2020)

(PDF)

Tuning Electrical Conductance in Bilayer MoS2 through Defect-Mediated Interlayer Chemical Bonding

Lili ZhangLili Zhang More by Lili Zhang , Gang Wang, Yubo Zhang, Zhipeng Cao, Yu Wang, Tianjun Cao, Cong Wang, Bin Cheng, Wenqing Zhang, Xiangang Wan, Junhao Lin, Shi-Jun Liang, Feng Miao

ACS Nano, asap (2020)

(PDF)

Dissolution-precipitation growth of uniform and clean two dimensional transition metal dichalcogenides

Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Shilong Zhao, Rongjie Zhang, Junyang Tan, Simin Feng, Jingyun Zou, Lei Tang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

National Science Review, nwaa115, asap

(PDF)

Proton and Li-Ion Permeation through Graphene with Eight-Atom-Ring Defects

Eoin Griffin, Lucas Mogg, Guang-Ping Hao, Gopinadhan Kalon, Cihan Bacaksiz, Guillermo Lopez-Polin, T.Y. Zhou, Victor Guarochico, Junhao Cai, Christof Neumann, Andreas Winter, Michael Mohn, Jong Hak Lee, Junhao Lin, Ute Kaiser, Irina V. Grigorieva, Kazu Suenaga, Barbaros Özyilmaz, Hui-Min Cheng, Wencai Ren, Andrey Turchanin, Francois M. Peeters, Andre K. Geim, Marcelo Lozada-Hidalgo

ACS Nano, 14, 7280 (2020)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>