SELECT PUBLICATION
最新刊登论文

Phase-pure two-dimensional FexGeTe2 magnets with near-room-temperature TC

Govindan Kutty Rajendran Nair, Zhaowei Zhang, Fuchen Hou, Ali Abdelaziem, Xiaodong Xu, Steve Wu Qing Yang, Nan Zhang, Weiqi Li, Chao Zhu, Yao Wu, Heng Weiling, Lixing Kang, Teddy Salim, Jiadong Zhou, Lin Ke, Junhao Lin, Xingji Li, Weibo Gao, Zheng Liu

Nano Research (2021). https://doi.org/10.1007/s12274-021-3502-0

(PDF)

Magnetic order in XY-type antiferromagnetic monolayer CoPS 3 revealed by Raman spectroscopy

Qiye Liu, Le Wang, Ying Fu, Xi Zhang, Lianglong Huang, Huimin Su, Junhao Lin, Xiaobin Chen, Dapeng Yu, Xiaodong Cui, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

Phys. Rev. B 103, 235411

(PDF)

Dissolution–precipitation growth of doped monolayer molybdenum disulfide through double-faced precursor supply

Yongjue Lai, Junyang Tan, Zhengyang Cai, Rongjie Zhang, Changjiu Teng, Shilong Zhao, Junhao Lin, Bilu Liu

APL Materials 9, 051123 (2021)

(PDF)

Preferential hole defect formation in monolayer WSe2 by electron-beam irradiation

Donghan Shin, Gang Wang, Mengjiao Han, Zeyu Lin, Andrew O'Hara, Feiyu Chen, Junhao Lin, Sokrates T. Pantelides

Phys. Rev. Materials 5, 044002 (2021)

(PDF)
更多>
LATEST NEWS
最新动态
更多>