• 22

  81.

  High-quality monolayer superconductor NbSe2 grown by chemical vapour deposition

  Hong Wang†, Xiangwei Huang†, Junhao Lin†, Yu Chen, Jian Cui, Chao Zhu, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Fucai Liu, Peng Yu, Xuewen Wang, Haiyong He, Siu Hon Tsang, Kazu Suenaga, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Edwin Hang Tong Teo*, Guangtong Liu*, and Zheng Liu*

  Nature Communications, 8, 394 (2017) (PDF)

 • 21

  82.

  Fast kinetics of magnesium monochloride cations in interlayer-expanded titanium disulfide for magnesium rechargeable batteries

  Hyun Deog Yoo, Yanliang Liang, Hui Dong, Junhao Lin, Hua Wang, Yi-Sheng Liu, Lu Ma, Tianpin Wu, Yifei Li, Qiang Ru, Yan Jing, Qinyou An, Wu Zhou, Jinghua Guo, Jun Lu, Sokrates Pantelides, Xiaofeng Qian, and Yan Yao

  Nature Communications, 8, 339 (2017) (PDF)

 • 20

  83.

  Hybridization of single nanocrystals of Cs4PbBr6 and CsPbBr3

  Chris de Weerd†*, Junhao Lin†*, Leyre Gomez, Yasufumi Fujiwara, Kazu Suenaga and Tom Gregorkiewicz

  The Journal of Physical Chemistry C, 121,19490 (2017) (PDF)

 • 19

  84.

  Pressure-Induced Phase Transition in Weyl Semimetallic WTe2

  Juan Xia, Dongfei Li, Jiadong Zhou, Peng Yu, Junhao Lin, Jer-Lai Kuo, Haibo Li, Zheng Liu, Jiaxu Yan, and Ze Xiang Shen

  Small, 13, 1701887 (2017) (PDF)

 • 18

  85.

  Preferential S/Se occupation in anisotropic ReS2(1-x)Se2x monolayer alloy

  Wen Wen, Junhao Lin, Kazu Suenaga, Yuzheng Guo, Yiming Zhu, Hung-Pin Hsu, Liming Xie

  Nanoscale, 9, 18275 (2017) (PDF)

 • 17

  86.

  Chemical vapor deposition of trigonal prismatic NbS2 monolayers and 3R-polytype few-layers

  Xinsheng Wang, Junhao Lin, Yiming Zhu, Chen Luo, Kazutomo Suenaga, Congzhong Cai, Liming Xie

  Nanoscale, 9, 16607 (2017) (PDF)

 • 36

  87.

  Structural flexibility and alloying in ultrathin transition-metal chalcogenide nanowires

  Junhao Lin*, Yuyang Zhang, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou*

  ACS Nano, 10, 2782 (2016) (PDF)

 • 35

  88.

  Defects engineered monolayer MoS2 for improved hydrogen evolution reaction

  Gonglan Ye, Yongji Gong, Junhao Lin, Bo Li, Yongmin He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Robert Vajtai, Pulickel Ajayan

  Nano Letters, 16, 1097 (2016) (PDF)

 • 34

  89.

  Synthesis of millimeter-scale transition metal dichalcogenides single crystals

  Yongji Gong, Gonglan Ye, Sidong Lei, Gang Shi, Yongmin He, Junhao Lin, Xiang Zhang, Robert Vajtai, Wu Zhou, Bo Li, Pulickel M. Ajayan

  Advanced Functional Materials, 26, 2009 (2016) (PDF)

 • 33

  90.

  Two-dimensional GaSe/MoSe2 misfit bilayer heterojunctions by van der Waals epitaxy

  Xufan Li, Ming-Wei Lin, Junhao Lin, Bing Huang, Alexander. A. Puretzky, Cheng Ma, Kai Wang, Wu Zhou, Sokrates T. Pantelides, Miaofang Chi, Christopher M. Rouleau, David B. Geohegan, Kai Xiao

  Science Advances, 2, e1501882 (2016) (PDF)

 • 32

  91.

  MoS2/TiO2 edge-on heterostructure for efficient photocatalytic hydrogen evolution

  Haiyong He†, Junhao Lin†, Wei Fu, Xingli Wang, Hong Wang, Qingsheng Zeng, Quan Gu, Yongmei Li, Cheng Yan, Beng Kang TAY, Can Xue, Xiao Hu, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Zheng Liu

  Advanced Energy Materials, 6, 1600464 (2016) (PDF)

 • 31

  92.

  Room-temperature ferroelectricity in CuInP2S6 ultrathin flakes

  Fucai Liu, Lu You, Kyle L. Seyler, Junling Wang, Peng Yu, Junhao Lin, Xuewen Wang, Jiadong Zhou, Hong Wang, Haiyong He, Sokrate T. Pantelide, Wu Zhou, Xiaodong Xu, Pulickel M. Ajayan, Zheng Liu

  Nature Communications, 7, 12357 (2016) (PDF)

 • 30

  93.

  Patterned growth of p-type MoS2 atomic layers using sol-gel as precursor

  Wei Zheng†, Junhao Lin†, Wei Feng, Kai Xiao, Yunfeng Qiu, XiaoShuang Chen, Guangbo Liu, Wenwu Cao, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, PingAn Hu

  Advanced Functional Materials, 26, 6371 (2016) (back cover article) (PDF)

 • 29

  94.

  Controlled synthesis of atomically thin TaS2 for tunable charge-density-wave phase transitions

  Wei Fu, Yu Chen, Junhao Lin, Qingsheng Zeng, Xuewen Wang, Jiadong Zhou, Hong Wang, Kazu Suenaga, Ting Yu, Zheng Liu

  Chemistry of Materials, 28, 7613 (2016) (PDF)

 • 28

  95.

  Direct observation of band structure modifications in nanocrystals of CsPbBr3 perovskite

  Junhao Lin†*, Leyre Gómez†, Chris de Weerd, Yasufumi Fujiwara, Tom Gregorkiewicz*, and Kazu Suenaga

  Nano Letters, 16, 7198 (2016) (PDF)

 • 27

  96.

  Gentle transfer method for water- and acid/alkali-sensitive 2D materials for (S)TEM study

  Junhao Lin*, Yung-Chang Lin, Xinsheng Wang, Liming Xie, Kazu Suenaga

  APL Materials, 4, 116108 (2016) (PDF)

 • 39

  97.

  Physical justification for ionic conductivity enhancement at strained coherent interfaces

  Kechun Wen, Kelvin HL Zhang, Wei Wang, Junhao Lin, Weiqiang Lv, Bin Wang, Zhiming M Wang, James H Dickerson, Xin Guo, Weidong He

  Journal of Power Sources, 285, 37 (2015) (PDF)

 • 38

  98.

  Vacancy-induced formation and growth of inversion domains in transition-metal dichalcogenide monolayer

  Junhao Lin*, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou*

  ACS Nano, 9, 5189 (2015) (PDF)

 • 37

  99.

  Rapid and nondestructive identification of polytypism and stacking sequence in few-layer molybdenum diselenide by Raman spectroscopy

  Xin Lu, M. Iqbal Bakti Utama, Junhao Lin, Xin Luo, Yanyuan Zhao, Jun Zhang, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Su Ying Quek, and Qihua Xiong

  Advanced Materials, 27, 4502 (2015) (PDF)

 • 45

  100.

  Band Gap Engineering and Layer-by-Layer Mapping of Selenium-doped Molybdenum Disulfide

  Yongji Gong, Zheng Liu, Andrew R. Lupini, Gang Shi, Junhao Lin, Sina Najmaei, Zhong Lin, Ana Laura Elías, Ayse Berkdemir, Ge You, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, Robert Vajtai, Sokrates T. Pantelides, Stephen J. Pennycook, Jun Lou, Wu Zhou, and Pulickel M. Ajayan

  Nano Letters, 14(2), 442 (2014) (PDF)

< 1 2 3 4 5 6