• 90

  41.

  Direct Visualization of Large-Scale Intrinsic Atomic Lattice Structure and Its Collective Anisotropy in Air-Sensitive Monolayer 1T’- WTe2

  Kangdi Niu, Mouyi Weng, Songge Li, Zenglong Guo, Gang Wang, Mengjiao Han, Feng Pan, Junhao Lin

  Advanced Science, 2101563 (2021) (PDF)

 • 88

  42.

  Magnetic order in XY-type antiferromagnetic monolayer CoPS 3 revealed by Raman spectroscopy

  Qiye Liu, Le Wang, Ying Fu, Xi Zhang, Lianglong Huang, Huimin Su, Junhao Lin, Xiaobin Chen, Dapeng Yu, Xiaodong Cui, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

  Phys. Rev. B 103, 235411 (2021) (PDF)

 • 87

  43.

  Dissolution–precipitation growth of doped monolayer molybdenum disulfide through double-faced precursor supply

  Yongjue Lai, Junyang Tan, Zhengyang Cai, Rongjie Zhang, Changjiu Teng, Shilong Zhao, Junhao Lin, Bilu Liu

  APL Materials 9, 051123 (2021) (PDF)

 • 86

  44.

  Preferential hole defect formation in monolayer WSe2 by electron-beam irradiation

  Donghan Shin, Gang Wang, Mengjiao Han, Zeyu Lin, Andrew O'Hara, Feiyu Chen, Junhao Lin, Sokrates T. Pantelides

  Phys. Rev. Materials 5, 044002 (2021) (Editor's suggestion) (PDF)

 • 85

  45.

  Strained Epitaxy of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Wrinkle Arrays

  Jingwei Wang, Mengjiao Han, Qun Wang, Yaqiang Ji, Xian Zhang, Run Shi, Zefei Wu, Liang Zhang, Abbas Amini, Liang Guo, Ning Wang, Junhao Lin, Chun Cheng

  ACS Nano, 15, 4, 6633–6644(2021) (PDF)

 • 84

  46.

  Highly pressurized helium nanobubbles promote stacking-fault-mediated deformation in FeNiCoCr high-entropy alloy

  W.T. Lin, D. Chen, C.Q. Dang, P.J. Yu, G. Wang, J.H. Lin, F.L. Meng, T. Yang, Y.L. Zhao, S.F. Liu, J.P. Du, G.M. Yeli, C.T. Liu, Y. Lua, S. Ogatab, J.J. Kaia,

  Acta Materialia, 210, 116843(2021) (PDF)

 • 83

  47.

  Doping Concentration Modulation in Vanadium-Doped Monolayer Molybdenum Disulfide for Synaptic Transistors

  Jingyun Zou, Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Junyang Tan, Rongjie Zhang, Simin Feng, Gang Wang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

  ACS Nano, 15, 4, 7340–7347(2021) (PDF)

 • 82

  48.

  Realization of a tunable surface Dirac gap in Sb-doped MnBi2Te4

  Xiao-Ming Ma, Yufei Zhao, Ke Zhang, Ruie Lu, Jiayu Li, Qiushi Yao, Jifeng Shao, Fuchen Hou, Xuefeng Wu, Meng Zeng, Yu-Jie Hao, Shiv Kumar, Zhanyang Hao, Yuan Wang, Xiang-Rui Liu, Huiwen Shen, Hongyi Sun, Jiawei Mei, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Masashi Arita, Eike F. Schwier, Kenya Shimada, Ke Deng, Cai Liu, Junhao Lin, Yue Zhao, Chaoyu Chen, Qihang Liu, Chang Liu

  Phys. Rev. B 103, L121112 (PDF)

 • 81

  49.

  Selective dopant segregation modulates mesoscale reaction kinetics in layered transition metal oxide

  Guannan Qian, Hai Huang, Fuchen Hou, Weina Wang, Yong Wang, Junhao Lin, Sang-Jun Lee, Hanfei Yan, Yong S.Chu, Piero Pianetta, Xiaojing Huang, Zi-Feng Ma, Linsen Li, Yijin Liu

  Nano Energy, 84, 105926(2021) (PDF)

 • 80

  50.

  Covalent 2D Cr2Te3 ferromagnet

  Mengying Bian, Aleksandr N. Kamenskii, Mengjiao Han, Wenjie Li, Sichen Wei, Xuezeng Tian, David B. Eason, Fan Sun, Keke He, Haolei Hui, Fei Yao, Renat Sabirianov, Jonathan P. Bird, Chunlei Yang, Jianwei Miao, Junhao Lin, Scott A. Crooker, Yanglong Hou, Hao Zeng

  Materials Research Letters, 9:5, 205-212 (2021) (PDF)

 • 79

  51.

  Modulating Electronic Structure of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides by Substitutional Nb‐Doping

  Lei Tang, Runzhang Xu, Junyang Tan, Yuting Luo, Jingyun Zou, Zongteng Zhang, Rongjie Zhang, Yue Zhao, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Bilu Liu, Hui‐Ming Cheng

  Advanced Functional Materials, 2006941 (2020) (PDF)

 • 78

  52.

  Orbital-fluctuation freezing and magnetic-nonmagnetic phase transition in α-TiBr3

  Shenghai Pei, Jiangke Tang, Cai Liu, Jia-Wei Mei, Zenglong Guo, Bingbing Lyu, Naipeng Zhang, Qiaoling Huang, Dapeng Yu, Li Huang, Junhao Lin, Le Wang, Mingyuan Huang

  Appl. Phys. Lett. 117, 133103 (2020) (PDF)

 • 77

  53.

  Te-Vacancy Induced Surface Collapse and Reconstruction in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4

  Fuchen Hou, Qiushi Yao, Chunsheng Zhou, Xiaoming Ma, Mengjiao Han, Yujie Hao, xuefeng wu, Yu Zhang, Hongyi Sun, Chang Liu, Yue Zhao, Qihang Liu, Junhao Lin

  ACS Nano, 14, 9, 11262 (2020) (PDF)

 • 76

  54.

  Surface Modified Ultrathin InSe Nanosheets with Enhanced Stability and Photoluminescence for High-Performance Optoelectronics

  Qiaoyan Hao, Jidong Liu, Gang Wang, Jiewei Chen, Haibo Gan, Jiaqi Zhu, Yuxuan Ke, Yang Chai, Junhao Lin, Wenjing Zhang

  ACS Nano, 14, 9, 11373 (2020) (PDF)

 • 75

  55.

  Synthesis of Ultrahigh‐Quality Monolayer Molybdenum Disulfide through In Situ Defect Healing with Thiol Molecules

  Simin Feng, Junyang Tan, Shilong Zhao, Shuqing Zhang, Usman Khan, Lei Tang, Xiaolong Zou, Junhao Lin, Hui‐Ming Cheng, Bilu Liu

  Small, 2003357 (2020) (PDF)

 • 74

  56.

  Tuning Electrical Conductance in Bilayer MoS2 through Defect-Mediated Interlayer Chemical Bonding

  Lili ZhangLili Zhang More by Lili Zhang , Gang Wang, Yubo Zhang, Zhipeng Cao, Yu Wang, Tianjun Cao, Cong Wang, Bin Cheng, Wenqing Zhang, Xiangang Wan, Junhao Lin, Shi-Jun Liang, Feng Miao

  ACS Nano, 14, 8, 10265 (2020) (PDF)

 • 73

  57.

  Dissolution-precipitation growth of uniform and clean two dimensional transition metal dichalcogenides

  Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Shilong Zhao, Rongjie Zhang, Junyang Tan, Simin Feng, Jingyun Zou, Lei Tang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

  National Science Review, 8 nwaa115, (2021) (PDF)

 • 72

  58.

  Proton and Li-Ion Permeation through Graphene with Eight-Atom-Ring Defects

  Eoin Griffin, Lucas Mogg, Guang-Ping Hao, Gopinadhan Kalon, Cihan Bacaksiz, Guillermo Lopez-Polin, T.Y. Zhou, Victor Guarochico, Junhao Cai, Christof Neumann, Andreas Winter, Michael Mohn, Jong Hak Lee, Junhao Lin, Ute Kaiser, Irina V. Grigorieva, Kazu Suenaga, Barbaros Özyilmaz, Hui-Min Cheng, Wencai Ren, Andrey Turchanin, Francois M. Peeters, Andre K. Geim, Marcelo Lozada-Hidalgo

  ACS Nano, 14, 7280 (2020) (PDF)

 • 71

  59.

  Enhanced performance of in-plane transition metal dichalcogenides monolayers by configuring local atomic structures

  Yao Zhou, Jing Zhang, Erhong Song, Junhao Lin, Jiadong Zhou, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Zheng Liu, Jianjun Liu, Jun Lou, Hong Jin Fan

  Nature Communications, 11, 2253 (2020) (PDF)

 • 70

  60.

  Nano-patterning of a monolayer molybdenum disulfide with sub-nanometer helium ion beam: considering its shape, size and damage

  Yunsheng Deng, Gang Wang, Yang Qiu, Dongsheng He, Junhao Lin, Jiaqing He

  Nanotechnology, 31, 345302 (2020) (PDF)

< 1 2 3 4 5 6 7