• 100

  21.

  Phase engineering of Cr5Te8 with colossal anomalous Hall effect

  Bijun Tang#, Xiaowei Wang#, Mengjiao Han#, Xiaodong Xu#, Zhaowei Zhang, Chao Zhu, Xun Cao, Yumeng Yang, Qundong Fu, Jianqun Yang, Xingji Li*, Weibo Gao, Jiadong Zhou*, Junhao Lin*, Zheng Liu*

  Nature Electronics, 5, 224–232 (2022) (PDF)

 • 99

  22.

  Hard ferromagnetic behavior in atomically thin CrSiTe3 flakes

  Cheng Zhang, Le Wang, Yue Gu, Xi Zhang, Xiuquan Xia, Shaolong Jiang, Liang-Long Huang, Ying Fu, Cai Liu, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Huimin Su, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

  Nanoscale, 14, 5851-5858(2022) (PDF)

 • 98

  23.

  Dative epitaxy of commensurate monocrystalline covalent-van der Waals moiré supercrystal

  Mengying Bian#, Liang Zhu#, Xiao Wang, Junho Choi, Rajesh V. Chopdekar, Sichen Wei, Lishu Wu, Chang Huai, Austin Marga, Qishuo Yang, Yuguang C. Li, Fei Yao, Ting Yu, Scott A. Crooker, Xuemei M Cheng, Renat F. Sabirianov, Shengbai Zhang, Junhao Lin*, Yanglong Hou*, Hao Zeng*

  Advanced Materials, 2200117 (2022) (PDF)

 • 97

  24.

  Growth of wafer-scale graphene–hexagonal boron nitride vertical heterostructures with clear interfaces for obtaining atomically thin electrical analogs

  Huihui Yang, Gang Wang, Yanming Guo, Lifeng Wang, Biying Tan, Shichao Zhang, Xin Zhang, Jia Zhang, Yong Shuai, Junhao Lin, Dechang Jia, PingAn Hu

  Nanoscale, 14, 4204-4215 (2022) (PDF)

 • 96

  25.

  Nonlinear electronic and ultrafast optical signatures in chemical vapor-deposited ultrathin PtS2 ribbons

  Shaolong Jiang#,*, Jin Yang#, Liang Zhu, Jiafeng Xie, Weiteng Guo, Erding Zhao, Chaoyu Chen, Tianwu Wang, Fuhai Su*, Yanfeng Zhang*, Junhao Lin*

  Nano Research 15, 4366–4373 (2022) (PDF)

 • 95

  26.

  Spin mapping of intralayer antiferromagnetism and field-induced spin reorientation in monolayer CrTe2

  Jing-Jing Xian, Cong Wang, Jin-Hua Nie, Rui Li, Mengjiao Han, Junhao Lin, Wen-Hao Zhang, Zhen-Yu Liu, Zhi-Mo Zhang, Mao-Peng Miao, Yangfan Yi, Shiwei Wu, Xiaodie Chen, Junbo Han, Zhengcai Xia, Wei Ji, Ying-Shuang Fu

  Nature Communications, 13, 257 (2022) (PDF)

 • 94

  27.

  He-enhanced heterogeneity of radiation-induced segregation in FeNiCoCr high-entropy alloy

  W.T.Lin, G.M.Ye, G.Wang, J.H.Lin, S.J.Zhao, D.Chen, S.F.Liu, F.L.Meng, Y.R.Li, F.He, Y.Lu, J.J.Kai

  Journal of Materials Science & Technology, 101, 226–233 (2022) (PDF)

 • 93

  28.

  Tuning of Optical Behavior in Monolayer and Bilayer Molybdenum Disulfide Using Hydrostatic Pressure

  Chenkai Li, Yaoyao Liu, Qishuo Yang, Qunfei Zheng, Zhipeng Yan, Jun Han, Junhao Lin, Shanmin Wang, Jingbo Qi, Ying Liu, Jinlong Zhu

  J. Phys. Chem. Lett., 13, 1, 161–167 (2022) (PDF)

 • 92

  29.

  Substitutional oxygen activated photoluminescence enhancement in monolayer transition metal dichalcogenides

  Shilong Zhao, Junyang Tan, Chengxuan Ke, Simin Feng, Yongjue Lai, Baofu Ding, Guangfu Luo*, Junhao Lin*, Bilu Liu*

  Science China Materials, 65, 1034–1041 (2022) (PDF)

 • 89

  30.

  Phase-pure two-dimensional FexGeTe2 magnets with near-room-temperature TC

  Govindan Kutty Rajendran Nair, Zhaowei Zhang, Fuchen Hou, Ali Abdelaziem, Xiaodong Xu, Steve Wu Qing Yang, Nan Zhang, Weiqi Li, Chao Zhu, Yao Wu, Heng Weiling, Lixing Kang, Teddy Salim, Jiadong Zhou, Lin Ke, Junhao Lin, Xingji Li, Weibo Gao, Zheng Liu

  Nano Research 15, 457–464 (2022) (PDF)

 • 91

  31.

  Glue-assisted grinding exfoliation of large-size 2D materials for insulating thermal conduction and large-current-density hydrogen evolution

  Liusi ang, Dashuai Wang, Minsu Liu, Heming Liu, Junyang Tan, Zhongyue Wang, Heyuan Zhou, Qiangmin Yu, Jingyun Wang, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Ling Qiu, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu

  Materials Today, 51, 145-154 (2021) (PDF)

 • 90

  32.

  Direct Visualization of Large-Scale Intrinsic Atomic Lattice Structure and Its Collective Anisotropy in Air-Sensitive Monolayer 1T’- WTe2

  Kangdi Niu, Mouyi Weng, Songge Li, Zenglong Guo, Gang Wang, Mengjiao Han, Feng Pan, Junhao Lin

  Advanced Science, 2101563 (2021) (PDF)

 • 88

  33.

  Magnetic order in XY-type antiferromagnetic monolayer CoPS 3 revealed by Raman spectroscopy

  Qiye Liu, Le Wang, Ying Fu, Xi Zhang, Lianglong Huang, Huimin Su, Junhao Lin, Xiaobin Chen, Dapeng Yu, Xiaodong Cui, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

  Phys. Rev. B 103, 235411 (2021) (PDF)

 • 87

  34.

  Dissolution–precipitation growth of doped monolayer molybdenum disulfide through double-faced precursor supply

  Yongjue Lai, Junyang Tan, Zhengyang Cai, Rongjie Zhang, Changjiu Teng, Shilong Zhao, Junhao Lin, Bilu Liu

  APL Materials 9, 051123 (2021) (PDF)

 • 86

  35.

  Preferential hole defect formation in monolayer WSe2 by electron-beam irradiation

  Donghan Shin, Gang Wang, Mengjiao Han, Zeyu Lin, Andrew O'Hara, Feiyu Chen, Junhao Lin, Sokrates T. Pantelides

  Phys. Rev. Materials 5, 044002 (2021) (Editor's suggestion) (PDF)

 • 85

  36.

  Strained Epitaxy of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Wrinkle Arrays

  Jingwei Wang, Mengjiao Han, Qun Wang, Yaqiang Ji, Xian Zhang, Run Shi, Zefei Wu, Liang Zhang, Abbas Amini, Liang Guo, Ning Wang, Junhao Lin, Chun Cheng

  ACS Nano, 15, 4, 6633–6644(2021) (PDF)

 • 84

  37.

  Highly pressurized helium nanobubbles promote stacking-fault-mediated deformation in FeNiCoCr high-entropy alloy

  W.T. Lin, D. Chen, C.Q. Dang, P.J. Yu, G. Wang, J.H. Lin, F.L. Meng, T. Yang, Y.L. Zhao, S.F. Liu, J.P. Du, G.M. Yeli, C.T. Liu, Y. Lua, S. Ogatab, J.J. Kaia,

  Acta Materialia, 210, 116843(2021) (PDF)

 • 83

  38.

  Doping Concentration Modulation in Vanadium-Doped Monolayer Molybdenum Disulfide for Synaptic Transistors

  Jingyun Zou, Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Junyang Tan, Rongjie Zhang, Simin Feng, Gang Wang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

  ACS Nano, 15, 4, 7340–7347(2021) (PDF)

 • 82

  39.

  Realization of a tunable surface Dirac gap in Sb-doped MnBi2Te4

  Xiao-Ming Ma, Yufei Zhao, Ke Zhang, Ruie Lu, Jiayu Li, Qiushi Yao, Jifeng Shao, Fuchen Hou, Xuefeng Wu, Meng Zeng, Yu-Jie Hao, Shiv Kumar, Zhanyang Hao, Yuan Wang, Xiang-Rui Liu, Huiwen Shen, Hongyi Sun, Jiawei Mei, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Masashi Arita, Eike F. Schwier, Kenya Shimada, Ke Deng, Cai Liu, Junhao Lin, Yue Zhao, Chaoyu Chen, Qihang Liu, Chang Liu

  Phys. Rev. B 103, L121112 (PDF)

 • 81

  40.

  Selective dopant segregation modulates mesoscale reaction kinetics in layered transition metal oxide

  Guannan Qian, Hai Huang, Fuchen Hou, Weina Wang, Yong Wang, Junhao Lin, Sang-Jun Lee, Hanfei Yan, Yong S.Chu, Piero Pianetta, Xiaojing Huang, Zi-Feng Ma, Linsen Li, Yijin Liu

  Nano Energy, 84, 105926(2021) (PDF)

< 1 2 3 4 5 6