• 109

  21.

  Dirac nodal lines and nodal loops in the topological kagome superconductor CsV3Sb5

  Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Yixuan Liu, Yuan Wang, Xuelei Sui, Xiao-Ming Ma, Zecheng Shen, Zhicheng Jiang, Yichen Yang, Wanling Liu, Qi Jiang, Zhengtai Liu, Mao Ye, Dawei Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Jiabin Chen, Le Wang, Cai Liu, Junhao Lin, Jianfeng Wang, Bing Huang, Jia-Wei Mei, and Chaoyu Chen

  Phys. Rev. B 106, L081101 (2022) (PDF)

 • 108

  22.

  Space-Confined One-Step Growth of 2D MoO2/MoS2 Vertical Heterostructures for Superior Hydrogen Evolution in Alkaline Electrolytes

  Qinke Wu, Yuting Luo, Ruikuan Xie, Huiyu Nong, Zhengyang Cai, Lei Tang, Junyang Tan, Simin Feng, Shilong Zhao, Qiangmin Yu, Junhao Lin, Guoliang Chai, Bilu Liu

  Small, 18, 2201051(2022) (PDF)

 • 107

  23.

  Deciphering the structure-photoluminescence correlation at small-tilt-angle grain boundaries in monolayer WS2

  Fuchen Hou, Yubo Zhang, Daiyue Li, Liangyu Che, Junhao Lin

  Appl. Phys. Lett. 121, 051104 (2022) (PDF)

 • 106

  24.

  Dual-metal precursors for the universal growth of non-layered 2D transition metal chalcogenides with ordered cation vacancies

  Junyang Tan, Zongteng Zhang, Shengfeng Zeng, Shengnan Li, Jingwei Wang, Rongxu Zheng, Fuchen Hou, Yinping Wei, Yujie Sun, Rongjie Zhang, Shilong Zhao, Huiyu Nong, Wenjun Chen, Lin Gan, Xiaolong Zou, Yue Zhao*, Junhao Lin*, Bilu Liu*, and Hui-Ming Cheng*

  Science Bulletin, asap (2022) (PDF)

 • 105

  25.

  One-Step Growth of Bilayer 2H–1T′ MoTe2 van der Waals Heterostructures with Interlayer-Coupled Resonant Phonon Vibration

  Zenglong Guo, Lei Wang, Mengjiao Han, Erding Zhao, Liang Zhu, Weiteng Guo, Junyang Tan, Bilu Liu*, Xing-Qiu Chen*, Junhao Lin*

  ACS Nano, 16, 7, 11268–11277 (2022) (PDF)

 • 104

  26.

  Femtomolar-Level Molecular Sensing of Monolayer Tungsten Diselenide Induced by Heteroatom Doping with Long-Term Stability

  Qian Lv, Junyang Tan, Zhijie Wang, Lingxiao Yu, Bilu Liu, Junhao Lin, Jia Li, Zheng-Hong Huang, Feiyu Kang, Ruitao Lv

  Advanced Functional Materials, 2200273 (2022) (PDF)

 • 103

  27.

  Observation of Ultrastrong Coupling between Substrate and the Magnetic Topological Insulator MnBi2Te4

  Gaomin Li, Xiaohua Wu, Yifan Gao, Xiaoming Ma, Fuchen Hou, Hanyan Cheng, Qiaoling Huang, Yueh-Chun Wu, Matthew C. DeCapua, Yujun Zhang, Junhao Lin, Chang Liu, Li Huang, Yue Zhao, Jun Yan, Mingyuan Huang

  Nano Letters, 22, 10, 3856–3864 (2022) (PDF)

 • 102

  28.

  Engineering the Crack Structure and Fracture Behavior in Monolayer MoS2 By Selective Creation of Point Defects

  Gang Wang, Yun-Peng Wang, Songge Li, Qishuo Yang, Daiyue Li, Sokrates T. Pantelides, Junhao Lin

  Advanced Science, 2022, 2200700 (PDF)

 • 101

  29.

  Constructing ambivalent imidazopyridinium-linked covalent organic frameworks

  Xing Li, Kun Zhang, Gang Wang, Yijia Yuan, Gaolei Zhan, Tanmay Ghosh, Walter P. D. Wong, Fangzheng Chen, Hai-Sen Xu, Utkur Mirsaidov, Keyu Xie, Junhao Lin*, Kian Ping Loh*

  Nature Synthesis, 1, 382–392 (2022) (PDF)

 • 100

  30.

  Phase engineering of Cr5Te8 with colossal anomalous Hall effect

  Bijun Tang#, Xiaowei Wang#, Mengjiao Han#, Xiaodong Xu#, Zhaowei Zhang, Chao Zhu, Xun Cao, Yumeng Yang, Qundong Fu, Jianqun Yang, Xingji Li*, Weibo Gao, Jiadong Zhou*, Junhao Lin*, Zheng Liu*

  Nature Electronics, 5, 224–232 (2022) (PDF)

 • 99

  31.

  Hard ferromagnetic behavior in atomically thin CrSiTe3 flakes

  Cheng Zhang, Le Wang, Yue Gu, Xi Zhang, Xiuquan Xia, Shaolong Jiang, Liang-Long Huang, Ying Fu, Cai Liu, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Huimin Su, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

  Nanoscale, 14, 5851-5858(2022) (PDF)

 • 98

  32.

  Dative epitaxy of commensurate monocrystalline covalent-van der Waals moiré supercrystal

  Mengying Bian#, Liang Zhu#, Xiao Wang, Junho Choi, Rajesh V. Chopdekar, Sichen Wei, Lishu Wu, Chang Huai, Austin Marga, Qishuo Yang, Yuguang C. Li, Fei Yao, Ting Yu, Scott A. Crooker, Xuemei M Cheng, Renat F. Sabirianov, Shengbai Zhang, Junhao Lin*, Yanglong Hou*, Hao Zeng*

  Advanced Materials, 2200117 (2022) (PDF)

 • 97

  33.

  Growth of wafer-scale graphene–hexagonal boron nitride vertical heterostructures with clear interfaces for obtaining atomically thin electrical analogs

  Huihui Yang, Gang Wang, Yanming Guo, Lifeng Wang, Biying Tan, Shichao Zhang, Xin Zhang, Jia Zhang, Yong Shuai, Junhao Lin, Dechang Jia, PingAn Hu

  Nanoscale, 14, 4204-4215 (2022) (PDF)

 • 96

  34.

  Nonlinear electronic and ultrafast optical signatures in chemical vapor-deposited ultrathin PtS2 ribbons

  Shaolong Jiang#,*, Jin Yang#, Liang Zhu, Jiafeng Xie, Weiteng Guo, Erding Zhao, Chaoyu Chen, Tianwu Wang, Fuhai Su*, Yanfeng Zhang*, Junhao Lin*

  Nano Research 15, 4366–4373 (2022) (PDF)

 • 95

  35.

  Spin mapping of intralayer antiferromagnetism and field-induced spin reorientation in monolayer CrTe2

  Jing-Jing Xian, Cong Wang, Jin-Hua Nie, Rui Li, Mengjiao Han, Junhao Lin, Wen-Hao Zhang, Zhen-Yu Liu, Zhi-Mo Zhang, Mao-Peng Miao, Yangfan Yi, Shiwei Wu, Xiaodie Chen, Junbo Han, Zhengcai Xia, Wei Ji, Ying-Shuang Fu

  Nature Communications, 13, 257 (2022) (PDF)

 • 94

  36.

  He-enhanced heterogeneity of radiation-induced segregation in FeNiCoCr high-entropy alloy

  W.T.Lin, G.M.Ye, G.Wang, J.H.Lin, S.J.Zhao, D.Chen, S.F.Liu, F.L.Meng, Y.R.Li, F.He, Y.Lu, J.J.Kai

  Journal of Materials Science & Technology, 101, 226–233 (2022) (PDF)

 • 93

  37.

  Tuning of Optical Behavior in Monolayer and Bilayer Molybdenum Disulfide Using Hydrostatic Pressure

  Chenkai Li, Yaoyao Liu, Qishuo Yang, Qunfei Zheng, Zhipeng Yan, Jun Han, Junhao Lin, Shanmin Wang, Jingbo Qi, Ying Liu, Jinlong Zhu

  J. Phys. Chem. Lett., 13, 1, 161–167 (2022) (PDF)

 • 92

  38.

  Substitutional oxygen activated photoluminescence enhancement in monolayer transition metal dichalcogenides

  Shilong Zhao, Junyang Tan, Chengxuan Ke, Simin Feng, Yongjue Lai, Baofu Ding, Guangfu Luo*, Junhao Lin*, Bilu Liu*

  Science China Materials, 65, 1034–1041 (2022) (PDF)

 • 89

  39.

  Phase-pure two-dimensional FexGeTe2 magnets with near-room-temperature TC

  Govindan Kutty Rajendran Nair, Zhaowei Zhang, Fuchen Hou, Ali Abdelaziem, Xiaodong Xu, Steve Wu Qing Yang, Nan Zhang, Weiqi Li, Chao Zhu, Yao Wu, Heng Weiling, Lixing Kang, Teddy Salim, Jiadong Zhou, Lin Ke, Junhao Lin, Xingji Li, Weibo Gao, Zheng Liu

  Nano Research 15, 457–464 (2022) (PDF)

 • 91

  40.

  Glue-assisted grinding exfoliation of large-size 2D materials for insulating thermal conduction and large-current-density hydrogen evolution

  Liusi ang, Dashuai Wang, Minsu Liu, Heming Liu, Junyang Tan, Zhongyue Wang, Heyuan Zhou, Qiangmin Yu, Jingyun Wang, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Ling Qiu, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu

  Materials Today, 51, 145-154 (2021) (PDF)

< 1 2 3 4 5 6 7