• 120

  1.

  Atomic Visualization of the 3D Charge Density Wave Stacking in 1T-TaS2 by Cryogenic Transmission Electron Microscopy

  Gang Wang, Xixi Yu, Erding Zhao, Daiyue Li, Le Wang, Junhao Lin

  Nano Letters, asap (2023) (PDF)

 • 119

  2.

  Flat Band and Bbb Z2 Topology of Kagome Metal CsTi3Bi5

  Yuan Wang, Yixuan Liu, Zhanyang Hao, Wenjing Cheng, Junze Deng, Yuxin Wang, Yuhao Gu, Xiao-Ming Ma, Hongtao Rong, Fayuan Zhang, Shu Guo, Chengcheng Zhang, Zhicheng Jiang, Yichen Yang, Wanling Liu, Qi Jiang, Zhengtai Liu, Mao Ye, Dawei Shen, Yi Liu, Shengtao Cui, Le Wang, Cai Liu, Junhao Lin, Ying Liu, Yongqing Cai, Jinlong Zhu, Chaoyu Chen, Jia-Wei Mei

  Chinese Phys. Lett., 40 037102 (2023) (PDF)

 • 118

  3.

  Intrinsic magnetic topological materials

  Yuan Wang, Fayuan Zhang, Meng Zeng, Hongyi Sun, Zhanyang Hao, Yongqing Cai, Hongtao Rong, Chengcheng Zhang, Cai Liu, Xiaoming Ma, Le Wang, Shu Guo, Junhao Lin, Qihang Liu, Chang Liu, Chaoyu Chen

  Frontiers of Physics, 18, 21304 (2023) (PDF)

 • 117

  4.

  Transparent and high-performance electromagnetic interference shielding composite film based on single-crystal graphene/hexagonal boron nitride heterostructure

  Zhen Su, Huihui Yang, Gang Wang, Yilei Zhang, Jia Zhang, Junhao Lin, Dechang Jia, Heyan Wang, Zhengang Lu, PingAn Hu

  Journal of Colloid and Interface Science, 640, 610-618 (2023) (PDF)

 • 116

  5.

  Revealing 3D Ripple Structure and Its Dynamics in Freestanding Monolayer MoSe2 by Single-Frame 2D Atomic Image Reconstruction

  Songge Li, Yun-Peng Wang, Shoucong Ning, Kai Xu, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou*, and Junhao Lin*

  Nano Letters, 23, 4, 1298–1305 (2023) (PDF)

 • 115

  6.

  Stabilizing a Li–Mn–O Cathode by Blocking Lattice O Migration through a Nanoscale Phase Complex

  Weiyuan Huang, Mingjian Zhang, Mingyuan Ge, Shunning Li, Lin Xie, Zhefeng Chen, Gang Wang, Junhao Lin, Jimin Qiu, Lei Yu, Jianguo Wen, Guo-Xi Ren, Cong Lin, Wenguang Zhao, Haibiao Chen, and Feng Pan

  ACS Energy Letters, 8, 901–908 (2023) (PDF)

 • 114

  7.

  General Synthesis of 2D Magnetic Transition Metal Dihalides via Trihalide Reduction

  Shaolong Jiang, Gang Wang, Hanbing Deng, Kai Liu, Qishuo Yang, Erding Zhao, Liang Zhu, Weiteng Guo, Jing Yang, Cheng Zhang, Heshen Wang, Xi Zhang, Jun-Feng Dai*, Guangfu Luo, Yue Zhao*, Junhao Lin*

  ACS Nano, 17, 1, 363–371 (2023) (PDF)

< 1