• 91

  1.

  Glue-assisted grinding exfoliation of large-size 2D materials for insulating thermal conduction and large-current-density hydrogen evolution

  Liusi ang, Dashuai Wang, Minsu Liu, Heming Liu, Junyang Tan, Zhongyue Wang, Heyuan Zhou, Qiangmin Yu, Jingyun Wang, Junhao Lin, Xiaolong Zou, Ling Qiu, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu

  Materials Today, 51, 145-154 (2021) (PDF)

 • 90

  2.

  Direct Visualization of Large-Scale Intrinsic Atomic Lattice Structure and Its Collective Anisotropy in Air-Sensitive Monolayer 1T’- WTe2

  Kangdi Niu, Mouyi Weng, Songge Li, Zenglong Guo, Gang Wang, Mengjiao Han, Feng Pan, Junhao Lin

  Advanced Science, 2101563 (2021) (PDF)

 • 88

  3.

  Magnetic order in XY-type antiferromagnetic monolayer CoPS 3 revealed by Raman spectroscopy

  Qiye Liu, Le Wang, Ying Fu, Xi Zhang, Lianglong Huang, Huimin Su, Junhao Lin, Xiaobin Chen, Dapeng Yu, Xiaodong Cui, Jia-Wei Mei, Jun-Feng Dai

  Phys. Rev. B 103, 235411 (2021) (PDF)

 • 87

  4.

  Dissolution–precipitation growth of doped monolayer molybdenum disulfide through double-faced precursor supply

  Yongjue Lai, Junyang Tan, Zhengyang Cai, Rongjie Zhang, Changjiu Teng, Shilong Zhao, Junhao Lin, Bilu Liu

  APL Materials 9, 051123 (2021) (PDF)

 • 86

  5.

  Preferential hole defect formation in monolayer WSe2 by electron-beam irradiation

  Donghan Shin, Gang Wang, Mengjiao Han, Zeyu Lin, Andrew O'Hara, Feiyu Chen, Junhao Lin, Sokrates T. Pantelides

  Phys. Rev. Materials 5, 044002 (2021) (Editor's suggestion) (PDF)

 • 85

  6.

  Strained Epitaxy of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Wrinkle Arrays

  Jingwei Wang, Mengjiao Han, Qun Wang, Yaqiang Ji, Xian Zhang, Run Shi, Zefei Wu, Liang Zhang, Abbas Amini, Liang Guo, Ning Wang, Junhao Lin, Chun Cheng

  ACS Nano, 15, 4, 6633–6644(2021) (PDF)

 • 84

  7.

  Highly pressurized helium nanobubbles promote stacking-fault-mediated deformation in FeNiCoCr high-entropy alloy

  W.T. Lin, D. Chen, C.Q. Dang, P.J. Yu, G. Wang, J.H. Lin, F.L. Meng, T. Yang, Y.L. Zhao, S.F. Liu, J.P. Du, G.M. Yeli, C.T. Liu, Y. Lua, S. Ogatab, J.J. Kaia,

  Acta Materialia, 210, 116843(2021) (PDF)

 • 83

  8.

  Doping Concentration Modulation in Vanadium-Doped Monolayer Molybdenum Disulfide for Synaptic Transistors

  Jingyun Zou, Zhengyang Cai, Yongjue Lai, Junyang Tan, Rongjie Zhang, Simin Feng, Gang Wang, Junhao Lin, Bilu Liu, Hui-Ming Cheng

  ACS Nano, 15, 4, 7340–7347(2021) (PDF)

 • 82

  9.

  Realization of a tunable surface Dirac gap in Sb-doped MnBi2Te4

  Xiao-Ming Ma, Yufei Zhao, Ke Zhang, Ruie Lu, Jiayu Li, Qiushi Yao, Jifeng Shao, Fuchen Hou, Xuefeng Wu, Meng Zeng, Yu-Jie Hao, Shiv Kumar, Zhanyang Hao, Yuan Wang, Xiang-Rui Liu, Huiwen Shen, Hongyi Sun, Jiawei Mei, Koji Miyamoto, Taichi Okuda, Masashi Arita, Eike F. Schwier, Kenya Shimada, Ke Deng, Cai Liu, Junhao Lin, Yue Zhao, Chaoyu Chen, Qihang Liu, Chang Liu

  Phys. Rev. B 103, L121112 (PDF)

 • 81

  10.

  Selective dopant segregation modulates mesoscale reaction kinetics in layered transition metal oxide

  Guannan Qian, Hai Huang, Fuchen Hou, Weina Wang, Yong Wang, Junhao Lin, Sang-Jun Lee, Hanfei Yan, Yong S.Chu, Piero Pianetta, Xiaojing Huang, Zi-Feng Ma, Linsen Li, Yijin Liu

  Nano Energy, 84, 105926(2021) (PDF)

 • 80

  11.

  Covalent 2D Cr2Te3 ferromagnet

  Mengying Bian, Aleksandr N. Kamenskii, Mengjiao Han, Wenjie Li, Sichen Wei, Xuezeng Tian, David B. Eason, Fan Sun, Keke He, Haolei Hui, Fei Yao, Renat Sabirianov, Jonathan P. Bird, Chunlei Yang, Jianwei Miao, Junhao Lin, Scott A. Crooker, Yanglong Hou, Hao Zeng

  Materials Research Letters, 9:5, 205-212 (2021) (PDF)

< 1